8/02/2010

KIMONO style ☆4

KOKORO TAYORI ☆New work


This is the KOKORO TAYORI's new work[Aotake].
KIMONO  Aotake ni fujitubo
Kokoro tayori  Kyoto bakumatsu kidaore ponto-cho.It is fascinating OIRAN by makeup.

Skin MJD*2-Skin 04 TOMOE M3
MJ+DADA

Kyoto bakumatsu kidaore ponto-cho


It is gorgeous OIRAN hair!!
Oiran hair
Nonko romankan

"Bakumatsu"Kyoto kimono hall